Phạt Tổng công ty Đức Giang 70 triệu đồng

.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần.

Theo đó, phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vì đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng.

Tổng công ty Đức Giang - Công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết) nhưng đến ngày 11/5/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty này.

Nguồn: thoibaonganhang.vn